در حال نمایش 19 نتیجه

سیم نایلون 0.5*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۷,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۲۵۰ تومان است.متر

سیم نایلون 0.75*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۰,۹۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۶۰ تومان است.متر

سیم نایلون 1*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۳,۰۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۰۰ تومان است.متر

سیم نایلون 1.5*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۸,۵۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۲۲۰ تومان است.متر

سیم نایلون 2.5*2 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان است.متر

سیم افشان 25*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۳,۰۰۰ تومان است.متر

سیم افشان 16*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۹۱,۶۶۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹,۸۴۰ تومان است.متر

سیم افشان 10*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۵۴,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳,۲۰۰ تومان است.متر

سیم افشان 4*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۲۲,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۳۵۰ تومان است.متر

سیم افشان 6*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳۳,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۱۳۰ تومان است.متر

سیم افشان 2.5*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۳,۶۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۴۱۰ تومان است.متر

سیم افشان 1.5*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۹,۱۲۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۹۴۰ تومان است.متر

سیم افشان 70*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.متر

سیم افشان 1*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۶,۳۴۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۰۰ تومان است.متر

سیم افشان 0.75*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۵,۲۷۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۶۰ تومان است.متر

سیم افشان 0.5*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۳,۵۱۷ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۴۶ تومان است.متر

سیم افشان 50*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۲۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۱,۰۰۰ تومان است.متر

سیم افشان 35*1 برند پرتو الکتریک

قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان است.متر